Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej jest jednostką dedykowaną do kompleksowej diagnostyki i terapii nowotworów wywodzących się z układu dokrewnego stąd jej złożona struktura organizacyjna. Ponadto Klinika zapewnia diagnostykę i terapię izotopową w leczeniu nowotworów złośliwych.

 1. Oddział Chirurgii Endokrynologicznej (OCHE)
 2. Oddział Terapii Izotopowej (OTI):
  a) Pracownia Ultrasonografii i Biopsji Tarczycy
 3. Oddział Endokrynologii (OE):
  a) Pracownia Densytometryczna
 4. Zakład Medycyny Nuklearnej (ZMN):
  a) Pracownia Radiochemiczna
  b) Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej
  c) Pracownia Scyntygraficzna
 5. Zakład Inżynierii Genetycznej (ZIG)
 6. Poradnia Endokrynologiczna (PE)
 7. Poradnia Medycyny Nuklearnej (PMN)

Do zadań Kliniki w zakresie OCHE należy leczenie chirurgiczne nowotworów układu dokrewnego, ze szczególnym uwzględnieniem raka tarczycy, nowotworów przytarczyc i nadnerczy. Klinika prowadzi intensywne prace naukowe nad ograniczeniem liczby powikłań i zdarzeń niepożądanych w chirurgii tarczycy i przytarczyc. Rutynowo stosowana jest technika śródoperacyjnego neuromonitoringu, a od 2019 ciągłego śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych. W toku są badania nad optymalizacją algorytmu terapeutycznego ograniczającego częstość pooperacyjnej niedoczynności przytarczyc. Do zadań Kliniki w zakresie OTI należy leczenie pacjentów z wykorzystaniem izotopów radioaktywnych. Terapia izotopowa jest prężnie rozwijającą się dziedziną medycyny nuklearnej. Klasyczne leczenie, z zastosowaniem jodu promieniotwórczego jest stosowane z wielkim powodzeniem od wielu lat w raku tarczycy. W ostatnich latach nastąpił istotny postęp w zakresie stosowania terapii izotopowej z zastosowaniem gorących analogów somatostatyny (PRRT) w nowotworach endokrynnych. Terapia ta jest obecnie standardem postepowania. Kolejnym postępem w tej dziedzinie dokonanym w ostatnim czasie jest leczenie Radem 223 przerzutów do kości w przebiegu raka prostaty. Praca OTI ukierunkowana jest na zastosowanie uznanych i wdrażanie nowych izotopów promieniotwórczych w terapii nowotworów. Do zadań Kliniki w zakresie OE należy diagnostyka, terapia i monitorowanie pacjentów z nowotworami gruczołów dokrewnych. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i terapia nowotworów gruczołów dokrewnych w oparciu o nowoczesne markery i profil genetyczny pacjentów. Dokładna, nowoczesna diagnostyka molekularna jest możliwa dzięki współpracy z Zakładem Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Genetyki i Poradnią Genetyczną. Ponadto w ramach Kliniki pacjenci mają zapewnioną pełną diagnostykę cytologiczną, densytometryczną, ultrasonograficzną, radiologiczną i izotopową. Do zadań Kliniki w zakresie ZMN, PE, PMN należy prowadzenie badań naukowych własnych oraz we współpracy z innymi ośrodkami, prowadzenie działalności leczniczej, diagnostycznej i terapeutycznej z zakresu zastosowań medycyny nuklearnej w onkologii, endokrynologii onkologicznej, rozwój innych kierunków diagnostyki izotopowej oraz prowadzenie terapii izotopowej nienowotworowych chorób układu wydzielania wewnętrznego, a w szczególności:
1) diagnostyka nowotworów i monitorowanie ich leczenia, w tym izotopowa diagnostyka obrazowa
2) leczenie za pomocą otwartych źródeł promieniowania jonizującego
3) monitorowanie oddziaływania innych typów leczenia przeciwnowotworowego na tkanki zdrowe oraz czynność hormonalną ustroju ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu wydzielania wewnętrznego

W zakresie pracowni PET leży również:
1) wykonywanie i opisowa interpretacja badań obrazowych PET-CT i/lub fuzji obrazowych w ramach współpracy z NFZ i badań klinicznych
2) współpraca z zespołami klinicznymi, diagnostycznymi w celu umożliwienia im dostępu do wykonywanych badań PET-CT na potrzeby reprezentowanych przez nie jednostek i komórek
3) wykonywanie badań PET-CT dla potrzeb badań naukowych, udział w grantach badawczych, sponsorowanych badaniach klinicznych zatwierdzonych przez Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii

Do zadań Kliniki w zakresie ZIG należy zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie prowadzonych badań klinicznych u pacjentów z chorobą nowotworową, które są wykonywane we współpracy z innymi jednostkami Narodowego Instytutu Onkologii.